Prečo sa stať baristom – vyjadrenia profesorov a riaditeľov škôl 2.

Prečo sa stať baristom – vyjadrenia profesorov a riaditeľov škôl 2.

Kvalitne pripravená káva už na prvý pohľad vyzerá ,,zdravo“. Lieskovo oriešková kréma espressa bez čiernych okrajov, či lesklé mlieko bez bubliniek, je čiastočným znakom správnej prípravy. Vždy nakoniec rozhoduje výsledná chuť. Pokiaľ je zákazník s chuťou kávy spokojný, bude sa pravidelne vracať. Ak však pije kávu v danom podniku len kvôli dávke kofeínu a chuť ho nijako neoslovila, je len otázka času kedy si nájde iné miesto.

Keď sa povie slovo barista, ľudia si hneď predstavia človeka, ktorý vám nakreslí do cappuccina labuť, či váš portrét. Avšak barista je v prvom rade človek, vďaka ktorému máte vo vašej šálke príjemnú chuť, ktorá vám spraví deň krajším.  Každá káva dokáže chutiť zle aj dobre, všetko záleží na zručnostiach človeka za kávovarom. Baristom sa môže stať každý. Stačí len chcieť.  Aj vďaka správnemu výberu školy sa váš sen môže stať skutočnosťou.

Neustále získavanie skúseností v tomto obore vleje do mladého človeka zdravé sebavedomie i pokoru. Baristické umenie sa  stáva ešte zaujímavejším a z obyčajného človeka za kávovarom sa stáva barista plný poznatkov, ktoré je pripravený odovzdať ďalej. A prečo dnes patrí pozícia barista  medzi tie najvyhľadávanejšie? Veď predsa každý chce  zamestnať pokorného človeka s množstvom vedomostí a zručnosti, ktorý dokáže pritiahnuť zákazníkov aj vďaka svojej osobnosti.

Vyjadrenia profesorov a riaditeľov škôl:

Mgr. Ľubomír Petrovič

Zástupca riaditeľa pre praktické vyučovanie Súkromnej spojenej školy EDUCO v Námestove

„Súčasná úroveň prijímaných žiakov na SOŠ a HA je rôzna, žiaci nemajú dostatočnú predstavu o zameraniach odborných škôl gastronomického zamerania ako aj o možnostiach ich uplatnenia sa po skončení štúdia na týchto školách. Len málo žiakov nastupuje na tieto školy s jasnou predstavou svojho ďalšieho odborného rastu a uplatnenia sa v službách poskytujúcich hotelové a gastronomické služby. Pritom táto oblasť neustále poskytuje  a bude poskytovať široké možnosti ich uplatnenia sa. Pri výbere budúceho povolania sú ovplyvňovaní hlavne negatívne okolím ( rodina, kamaráti, spolužiaci…),   prípadne nie sú im poskytnuté objektívne informácie o možnostiach a predovšetkým uplatnení sa po skončení školy (výchovný poradca, učitelia ZŠ…). Možno by bolo dobré do budúcna uvažovať o zavedení či už formou samostatného štúdia, prípadne formou nadstavbového štúdia o špecializácií barista, barman, somelier čo si myslím by prispelo k zvýšeniu záujmu o štúdium na školách s gastronomickým zameraním. Štúdium na SOŠ s gastronomickým zameraním v porovnaní so štúdiom na HA má svoje špecifiká. Tieto sú spôsobené jednak tým, že na SOŠ žiak študuje v jednom učebnom, prípadne študijnom odbore ako čašník, kuchár odhliadnuc od učebných odborov hostinský, prípadne kedysi kuchár čašník so zameraním na pohostinstvo, a zameriava sa hlavne na tie základy jednotlivých odborov, pritom sa často stáva , že jeho profilácia a vytvorenie si pozitívneho vzťahu k odboru ako takému nastáva až v neskoršom období.  Pri štúdiu na HA má výhodu v tom , že postupom času sa u neho vytvorí pozitívny vzťah aspoň k niektorej špecializácii či to už inklinuje k technike prípravy jedál prípadne k obsluhe respektíve k jéj ďalším  špecializáciám a to barmanstvu, baristike či somelierstvu. A to zohráva podstatnú úlohu pri samotnej motivácii jednotlivých žiakov. Záleží tak na školách ako dokážu podchytiť záujem žiaka o prejavený odbor  a jeho profiláciu a vytvorenie optimálnych podmienok pre jeho ďalší odborný rast. Tým sa dá predísť jeho demotivácii ako takej.  Slabý záujem o štúdium gastronomických odborov má v súčasnom období niekoľko príčin. Jednak je to spôsobené celkovou situáciou na trhu práce, naše odbory sa dostali do určitého útlmu, sú spoločnosťou zaznávané, prispel k tomu aj počiatočný boom – čašníka môže robiť každý….??? A myslím si, že tu svoj podiel majú aj samotní podnikatelia v gastronómii. A v nemalej miere tou hlavnou príčinou je nezáujem detí o učenie sa ako také, nemajú osvojené základné pracovné návyky nielen zo školy ale aj z domu, nie sú vedení k manuálnym zručnostiam. Baristika a káva samotná hlavne v poslednom období sa stáva nevyhnutnou súčasťou gastronómie ako takej, bolo to tak aj v minulosti len sa jej nevenovala patričná pozornosť.  Preniká do jéj všetkých oblastí, už to nie je len nápoj podávaný na koniec menu, nápoj ktorý človeka osvieži dodá mu energiu, ale nápoj , ktorý má svoje fluidum, svoje čaro. A nachádza čoraz väčšie uplatnenie aj v ďalších oblastiach gastronómie. Káva samotná, pripravená rôznymi spôsobmi, skombinovaná s rôznymi ingredienciami , aj tými nezvyčajnými prináša hosťovi nové nezabudnuteľné chute a vône a tým aj nové dimenzie do jeho života. A o to predovšetkým ide. No pripraviť kvalitnú kávu, ktorá sa stane základom týchto nových nápojov, prípadne pokrmov je  možné až po absolvovaní kvalitných baristických kurzov a preto aj naša škola sa snaží vytvárať optimálne podmienky pre rast budúcich mladých baristov, ktorí si tieto základy osvoja a ďalej ich budú zúročovať vo svojej profesionálnej sfére. Každý človek, aj ten s ešte nevyjasnenými predstavami o svojom ďalšom smerovaní postupom času príde na to, že musí niečo robiť, prípadne urobiť ak chce existovať v určitom spoločenstve. A zvyčajne sa tento moment stáva určitým motorom jeho ďalšieho osobnostného  rastu. Pritom zvyčajne pozoruje aj svoje okolie, skúma čo robia iní  a tak dochádza k určitému porovnávaniu sa navzájom.  A to je jeden z dôležitých momentov, ktorí po správnom vyhodnotení ho môže posunúť o level vyššie. Tak je to aj so súťažami a účasťami na nich, zúčastňujeme sa na nich predovšetkým pre to aby sme sa navzájom porovnávali, čo ako robíme my a ako to robia iní a ako by sa to dalo ešte lepšie urobiť. Zároveň máme možnosť zistiť aké sú trendy v odbore v ktorom súťažíme. V nemalej miere súťaže pre baristov  prispievajú aj k zvyšovaniu  profesionálneho , odborného a osobnostného rastu našich žiakov. A o to by nám v prvom rade malo ísť.V novom školskom roku 2019/2020 začíname štúdium v duálnom systéme pre odbory obchodný pracovník a mäsiar. V ponuke sme mali ešte odbor pekár, no o tento neprajavili záujem ani zamestnávatelia, takže sa neotvára.“

Súťaž “SLOVAK BARISTA CUP” Námestovo

Mgr. Július Bruncko

Riaditeľ Spojenej školy v Ružomberku

„Ohľadom štúdia na odborných školách je všeobecne nízka informovanosť a do značnej miery aj skreslená.  Záujem narastá v spojitosti so zahraničnou praxou, prípadne praxou vo vybraných kvalitných hoteloch a reštauračných zariadeniach.

Demotivujúce pre študentov je najmä ich finančné ohodnotenie za produktívnu a náročnú prácu. Podporujeme zapájanie sa žiakov do jednotlivých aktivít pre získanie baristických, barmanských či somelierských skúseností na škole a v konkrétnych kurzoch.  Jednoznačne kurzy, vďaka ktorým žiak získava vyššiu odbornosť, sú pridanou hodnotou každého jednotlivca na trhu práce. Naša škola sa pravidelne zúčastňuje súťaží, čo prináša nielen škole ale najmä našim študentom nové skúseností v danej oblasti, ale i zdravé sebavedomie a následne lepšiu prácu so zákazníkom. Účasť v súťažiach znamená pre študentov aj spoznanie svojich možností a schopností. Duálny systém je oblasť, ktorá tu už bola. Opätovne získavanie budúcich odborníkov pre jednotlivé zariadenia a stabilizovanie si budúcich pracovníkov. V oblasti gastronómie je tento systém náročný v tom, že mnohé organizácie vidia v žiakoch lacnú pracovnú silu, nevzniká potreba odborného rastu pre progres organizácie. Je tu len aktuálny efekt pomocnej pracovnej sily. Duálny systém je nutné vytvárať s organizáciami, ktoré sú zastabilizované, kde nie je v popredí okamžitý efekt, kde je viac prevádzok, viac hotelov, aby odborná príprava žiaka nebola jednotvárna.“

PaedDr.Helena Hrnčiarová

Riaditeľka Strednej odbornej školy hotelových služieb a obchodu vo Zvolene

„Bohužiaľ žiaci, ktorí prichádzajú do 1. ročníkov nie sú dostatočne informovaní o svojom budúcom povolaní a tým pádom ani o tom, že ich čaká odborný výcvik. Nevedia, čo to prináša. Majú skreslené predstavy o danej profesii. Je veľmi náročné pracovať s takýmito žiakmi. Mnohí sa pre štúdium nerozhodli sami, vybrali im to rodičia alebo výchovný poradca a chodia do školy, lebo ako vravia „ešte musia chodiť“. Na druhej strane každý rok sa nájde zopár žiakov, ktorí si danú profesiu zvolili sami a dokonca si zisťovali úroveň škôl v ich okolí. Majú svoj cieľ, chcú na sebe pracovať a radi chodia aj na cateringy mimo povinného odborného výcviku, nakoľko sa chcú naučiť čo najviac. Sú 3 skupiny žiakov:

  • tí, ktorí nevedia, čo vlastne chcú, ani prečo sa danému povolaniu učia, vedia len, že musia chodiť do školy
  • tí, ktorí si od začiatku idú za svojim cieľom
  • tí, ktorí síce nevedeli, čo to prináša a nevybrali si to povolanie sami, ale vďaka prístupu pedagógov a MOV sa začali formovať a začali na sebe pracovať, našli si svoju cestu a ich budúce povolanie sa im zapáčilo. U takýchto žiakov vidíme veľké napredovanie najmä vtedy, keď ich pripravíme na súťaž a oni sa v nej dobre umiestnia alebo ich to účasť na súťaži motivuje pracovať na sebe a zlepšovať sa.

Pre všetkých žiakov sú motivujúce hlavne zahraničné praxe (Nemecko, Rakúsko, Taliansko, Švajčiarsko, Malta), kde rozvíjajú aj jazykové kompetencie a zdokonaľujú odborné zručnosti získané doma. Tí najlepší idú každoročne za odmenu obsluhovať nielen vzácnych hostí, ktorí zavítajú  do nášho mesta resp. regiónu, ale  každoročne   pomáhajú pripravovať aj catering na slovenskom veľvyslanectve v Berlíne, pri príležitosti Dňa ústavy. Tu majú možnosť zažiť  a učiť sa diplomatický protokol v praxi. Problém slabého záujmu vidím v tom, že mladí ľudia už nie sú naučení fyzicky pracovať a hlavne nie v sobotu a nedeľu, keď si chcú, ako oni vravia, užívať. Zrušili sa povinné prázdninové praxe, ktoré boli v minulosti samozrejmosťou. Ako chceme potom mladých ľudí pripraviť na toto povolanie a na to, že budú pracovať v službách a v gastro službách sa pracuje  hlavne cez víkendy. Už sme to viackrát pripomienkovali, ale nič sa nezmenilo. Taktiež pitie kávy nie je len o pití „slovenskej tureckej“ kávy. Aj hostia sú náročnejší, radi si pochutnajú na iných druhoch kávy a keď im obsluhujúci personál vie podať aj ďalšie informácie o ponúkanej resp. podávanej káve, tak si to vedia oceniť. Zároveň tým vychovávame zákazníkov. Dobrý čašník musí mať dobré základy baristiky, someliérstva, či barmanstva. Je len na ňom, ktorou cestou sa chce v budúcnosti uberať a čomu sa chce venovať. Často krát to sám nevie a práve tieto kurzy väčšinu žiakov oslovia a oni sa v tej ktorej špecializácii nájdu. Následne sa tomu venujú intenzívne, pracujú na sebe, skúšajú to, čím by hostí prekvapili, akú novú ozdobu by napr. na cappuccine vyčarili a to je to správne. Účasť na akejkoľvek odbornej súťaži má pre školu a študentov veľký význam. Ako som spomenula na začiatku, sú žiaci, ktorí sa pre školu rozhodujú po dôkladnom zistení, čo všetko škola žiakom ponúka, aké kurzy, účasť na súťažiach, na zahraničných stážach, jednoducho akú má úroveň. Takto k nám prišli žiaci z Bratislavy a dokonca aj z Ukrajiny a Srbska. Dozvedeli sa o nás z internetu. Vzhľadom na to, že škola má vlastné gastro prevádzky (Hotel a reštaurácia Academic, Divadelná reštaurácia, samostatná prevádzka Grill v priestoroch budovy  DJGT) môžeme povedať, že my „duál“ už roky prevádzkujeme. Samozrejme spolupracujeme aj s inými zamestnávateľmi, ale zatiaľ nie v rámci duálu. Naše skúsenosti sú rôzne. Sú prevádzky, ktoré majú dostatočné personálne kapacity a žiakom sa venujú, ale  niektoré z nich využívajú žiakov na pomocné práce. V našich prevádzkach máme MOV, ktorí sa im skutočne venujú a to vedia žiaci, ktorí majú OV aj v cudzích prevádzkach porovnať a následne samozrejme oceniť. Obávam sa toho, že žiaci, ktorí budú v duáli, nebudú sa môcť zúčastňovať rôznych súťaží, nakoľko ich nebude mať kto na tieto súťaže pripraviť. Príprava na súťaž vyžaduje veľa práce a úsilia nad rámec pracovných povinností a nad rámec pracovného času zamestnancov. Taktiež v jednotlivých prevádzkach u súkromníka nie sú odborníci na všetko. Myslím tým baristi barmani, someliéri, špičkoví kuchári. Od septembra 2019 budeme mať aj prvých „pravých“ dualistov, takže potom sa budem vedieť k tomu vyjadriť objektívnejšie.“

baristika

Ing. Jaroslava Marušková, CSc.

Riaditeľka Súkromnej hotelovej akadémie v Banskej Štiavnici

„Do našej školy nastupujú  žiaci už na základe informácií o uplatnení, úspechoch známych a snažia sa ísť touto cestou. Sú ale aj takí, ktorí si školu vyberú  len tak. Potom závisí od vyučujúcich, či ich dokážu zaujať a nadchnúť pre povolanie, ktoré si vybrali, alebo po ukončení školy pracujú v iných odboroch. Progres počas štúdia závisí od konkrétne študenta. U tých, ktorí vďaka štúdiu získali záujem o profesiu a vidia v nej svoju budúcnosť, rozvoj, je snaha o rast a získavanie nových vedomostí a zručností viditeľná. U druhej skupiny je to len povinnosť. Baristika je súčasťou kultúry gastronómie 21. storočia. My ako škola – hotelová akadémia sme presvedčení o nevhodnosti duálneho systému v našom odbore. Dobrý kuchár, barista, barman, someliér, čašník, manažér je len ten, ktorý má možnosť pracovať v rôznych zariadeniach doma a v zahraničí. Len tam nadobudne potrebné schopnosti, zručnosti. A čo je dôležité, záujem o prácu získavajú často krát počas zahraničnej praxe v rôznych štátoch a hoteloch už počas štúdia na škole.“

Ing. Ladislav Maturkanič

Riaditeľ Súkromnej spojenej školy EDURAM Krompachy

Sme stredná odborná škola, ktorej súčasťou je viacero odborov. Žijeme v regióne, v ktorom za  posledné roky poklesol počet narodených detí. Celkovo u rodičov poklesol záujem o stredné odborné školy. Naša škola organizuje pravidelne “Deň otvorených dverí” pre žiakov základných škôl a ich rodičov, prípadne realizujeme “Týždeň odborných zručnosti”.  V rámci týchto aktivít žiakom demonštrujeme rôzne zručnosti z jednotlivých odborov, pričom tieto zručnosti si môžu pod odborným vedením aj vyskúšať. Národná agentúra programu Erasmusplus SK vydala e-Bulletin s aktivitami za prvý polrok, kde sa na stranách 5-6 píše o Európskom týždni odborných zručností 2018, za ktorý naša škola v celoslovenskej konkurencii získala nádherné 2.miesto. Záujem žiakov je individuálny, no niektorí žiaci sú zapálení pre štúdium v našom odbore a gastronómii, iní sa ešte stále hľadajú. Okrem základných zručností a vedomosti na našej škole organizujeme Barmanský kurz, kurz Barista, Pivný expert (účasť na kurzoch závisí od počtu prihlásených žiakov a od finančnej situácie v rodine.) Žiaci majú záujem o kurzy. Zapájame sa do súťaží, ktoré sa realizujú pod záštitou SKBA, Academy of Coffee alebo ktoré organizujú školy v našom okolí. Na súťažiach máme úspechy. Žiakov to motivuje v ich ďalšom odbornom rozvoji. Je dobré, že žiaci absolvujú kurzy a súťaže, nakoľko získané nové poznatky dokážu aplikovať v praxi a tým sa skvalitňuje úroveň poskytovaných služieb.  Sme radi, že v rámci baristických súťaži ste začali prezentovať  nové alternatívne prípravy kávy. Žiakov, majstrov odbornej výchovy aj odborných učiteľov teší, že sa vyhodnocujú najlepší barmani a baristi roka, ktorých motivuje aj možnosť vidieť ako sa pestuje, zberá či praží káva priamo v Brazílii. V tomto školskom roku sa naša škola prvýkrát zapojila do súťaže “Slovak Barista Cup “. Súťaže sa zúčastnil náš žiak Rastislav Richnavský, ktorý prejavil veľký záujem o prípravu kávy. Tešíme sa z úspechov, ktoré dosiahol, z nových vedomostí a zručností z oblasti pestovania, praženia, prípravy kávy. Rasťa zaujíma najmä Latte art a neustále skúša nové kresby. Už teraz pracuje na zostavovaní  nových nápojov do ďalších kôl spomenutej súťaže, na ktoré sa veľmi tešíme. Rasťove  úspechy vyvolali záujem o kávu aj u spolužiakov. Zapojenie do duálneho vzdelávania je výborný krok nie len pre školu, ale aj pre žiakov a samozrejme aj samotných zamestnávateľov. Význam pre školu spočíva najmä v tom, že vďaka žiakom, ktorí sú zapojení do systému duálneho vzdelávania, máme uľahčený plán výkonov na ďalší školský rok, a to nám umožňuje prijať žiakov aj nad rámec oficiálnych počtov, ktoré nám schválil Košický samosprávny kraj. Negatívom je iba problém s presvedčením rodičov, aby svoje deti prihlásili do tohto systému, čo avšak nie je primárne nevýhodou samotného duálneho vzdelávania.

COVID-19 a BUDÚCNOSŤ KAVIARNÍ

V týchto ťažkých časoch, kedy viacerí prehodnocujeme otázku našich povolaní, by sme sa mali zamerať najmä na budúcnosť. Gastronómia je odvetvie, ktoré vždy bude fungovať a stále napredovať. Gastronómia je tu veľa rokov a pomáha zamestnancom so živobytím. Bežnému spotrebiteľovi využívanie gastro zariadení pomáha šetriť čas a zároveň si oddýchnuť a utužovať sociálne kontakty. Dnes však čelíme aj veľkej digitalizácii a rozmachu donáškových služieb a kaviarne sa tiež musia prispôsobovať týmto novodobým trendom. Ak však váhate či byť baristom mali by ste sa zamyslieť nad tým, že ako kuchyňa nefunguje bez kvalitného kuchára, tak kaviareň nefunguje bez kvalitného baristu. A toto je niečo, čo sa tak ľahko nezmení.

Ďakujeme profesorom a riaditeľom za ich vyjadrenia. Vaša Akadémia.