Akreditované školiace stredisko pre baristov | Kávová kultúra | Vzdelávanie

ZÁSADY OCHRANY OSOBNÝCH ÚDAJOV ACADEMY OF COFFEE s.r.o.

1. OZNAČENIE PREVÁDZKOVATEĽA A VŠEOBECNÉ INFORMÁCIE

Tieto zásady ochrany osobných údajov (ďalej ako „Zásady“) obsahujú informácie o spracúvaní Vašich osobných údajov obchodnou spoločnosťou Academy of Coffee s.r.o., so sídlom Trnavská cesta 813, 926 01 Sereď, IČO: 47 391 677, zapísaná OR OS Trnava, oddiel: Sro, vložka č. 32410/T (ďalej ako „Prevádzkovateľ“ alebo ako „my“ v zodpovedajúcom gramatickom tvare), ku ktorému dochádza:

  1. pri poskytovaní služieb Prevádzkovateľom,
  2. pri prevádzke webovej stránky Prevádzkovateľa www.academyofcoffeee.sk (ďalej ako „webová stránka“) a nadväzujúcich profilov Prevádzkovateľa na sociálnych sieťach a
  3. pri uskutočňovaní činností akreditovanej vzdelávacej inštitúcie „Academy of Coffee“. 

Prostredníctvom týchto Zásad Vám Prevádzkovateľ poskytuje informácie o tom, prečo sú Vaše osobné údaje spracúvané, akým spôsobom sú spracúvané, ako dlho ich Prevádzkovateľ uchováva, aké sú Vaše práva v súvislosti so spracúvaním Vašich osobných údajov a ďalšie relevantné informácie o spracúvaní Vašich osobných údajov. Prostredníctvom týchto Zásad si Prevádzkovateľ plní informačnú povinnosť voči všetkým dotknutým osobám tak v prípade, ak Prevádzkovateľ získal osobné údaje priamo od Vás ako dotknutej osoby ako aj v prípade, ak získal Vaše osobné údaje z iného zdroja.

Prevádzkovateľ spracúvané Vaše osobné údaje v súlade s Nariadením Európskeho parlamentu a Rady Európskej Únie 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) (ďalej ako „Nariadenie“), príslušnými slovenskými právnymi predpismi, najmä zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej ako „Zákon“) a ostatnými predpismi o ochrane osobných údajov (Nariadenie, Zákon a ostatné predpisy o ochrane osobných údajov ďalej spolu aj ako „Predpisy o ochrane osobných údajov“).

Prevádzkovateľa môžete vo veciach týkajúcich sa spracúvania a ochrany osobných údajov kontaktovať na adrese Academy of Coffee s.r.o., Trnavská cesta 813/3, 926 01 Sereď alebo e-mailom na e-mailovú adresu dpo@academyofcoffee.sk.  Prevádzkovateľ v oblasti spracúvania a ochrany osobných údajov neurčil zodpovednú osobu.

2. KATEGÓRIE SPRACÚVANÝCH OSOBNÝCH ÚDAJOV, ÚČELY, PRÁVNE ZÁKLADY SPRACÚVANIA A DOBA UCHOVÁVANIA VAŠICH OSOBNÝCH ÚDAJOV

Prevádzkovateľ spracúva Vaše osobné údaje v súlade so zásadou minimalizácie tak, aby mohol plniť uzatvorené zmluvy, zákonné povinnosti, spracúval osobné údaje, na spracovávanie ktorých má oprávnený záujem alebo aby spracúval Vaše osobné údaje, na spracúvanie ktorých ste mu udelili súhlas. Prevádzkovateľ od Vás vyžaduje vždy iba tiet osobné údaje, ktorých spracúvanie je konkrétny účel spracúvania potrebné.

Prevádzkovateľ spracúva Vaše osobné údaje iba na odôvodnené účely, po obmedzenú dobu a s využitím maximálnej možnej miery zabezpečenia. Prevádzkovateľ spracúva osobné údaje len vtedy, ak na ich spracúvanie existuje právny základ (v súlade so zásadou zákonnosti). Prevádzkovateľ uchováva osobné údaje vždy iba počas doby, počas ktorej je nevyhnutné osobné údaje uchovávať, ktorá je buď určená Prevádzkovateľom v súlade so zásadou minimalizácie alebo vyplýva z ustanovení príslušných právnych predpisov).  Po uplynutí tejto doby Prevádzkovateľ osobné údaje vymaže, ak príslušné právne predpisy (napr. v oblasti archivácie) neustanovujú inak.

Konkrétne účely, na ktoré Prevádzkovateľ spracúva Vaše osobné údaje, právne základy, doby uchovávania a kategórie Vašich osobných údajov v závislosti od jednotlivých účelov spracúvania nájdete v tabuľke účelov, ktorá je prílohou týchto Zásad a ktorú nájdete na konci tohto dokumentu.

V súvislosti so zabezpečením osobných údajov prijal Prevádzkovateľ príslušnú internú dokumentáciu, v ktorej sú bližšie špecifikované primerané bezpečnostné opatrenia, ktoré boli za účelom zabezpečenia Vašich osobných údajov Prevádzkovateľom prijaté.

3. Zdroj osobných údajov

Vaše osobné údaje získava Prevádzkovateľ priamo od Vás ako od dotknutej osoby, v prípade, keď mu ich sami poskytnete (pri objednávke služieb od Prevádzkovateľa, pri prihlásení sa na akreditovaný vzdelávací program, pri kontaktovaní Prevádzkovateľa alebo pri návšteve webovej stránky Prevádzkovateľa). V niektorých prípadoch, najmä ak si objedná od Prevádzkovateľa službu obchodná spoločnosť alebo iný subjekt, ktorého ste zástupcom alebo kontaktnou osobou, je zdrojom Vašich osobných údajov práve tento subjekt.

Ak by ste v niektorých prípadoch neposkytli Vaše osobné údaje Prevádzkovateľovi, nemohol by Vám Prevádzkovateľ dodať tovar, uzatvoriť s Vami zmluvu a plniť svoje ostatné zákonné a zmluvné povinnosti. 

4. Komu Prevádzkovateľ poskytuje Vaše osobné údaje?

Prevádzkovateľ má v určitých prípadoch povinnosť poskytnúť Vaše osobné údaje orgánom verejnej moci, ktoré sú oprávnené v zmysle príslušných právnych predpisov spracúvať Vaše osobné údaje, napr. súdom, orgánom činným v trestnom konaní, príslušnému správcovi dane pri vedení predpísanej účtovnej evidencie, príslušným orgánom dozoru (Slovenská obchodná inšpekcia, Úrad na ochranu osobných údajov) alebo znalcom a subjektom poskytujúcim odborné preskúmanie vád tovaru v prípade Vašej reklamácie.

Pri činnosti akreditovanej vzdelávacej inštitúcie je Prevádzkovateľ v zmysle príslušných právnych predpisov povinný poskytovať Vaše osobné údaje týkajúce sa vzdelávacieho programu, ktorého sa zúčastňujete, Ministerstvu školstva, vedy, výskumu a športu SR v prípade jeho kontroly alebo pravidelne (každého štvrťroka), prostredníctvom registra účastníkov ďalšieho vzdelávania (rozsah poskytovaných údajov nájdete v tabuľke vyššie), pričom MŠ SR tieto údaje ďalej eviduje v „Informačnom systéme ďalšieho vzdelávania“ ktorého je v zmysle zákona č. 568/2009 Z. z. o ďalšom vzdelávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov prevádzkovateľom.

Prevádzkovateľ poskytuje Vaše osobné údaje aj svojím sprostredkovateľom, t. j. externým subjektom, ktoré spracúvajú Vaše osobné údaje v mene Prevádzkovateľa. Sprostredkovatelia spracúvajú osobné údaje na základe zmluvy uzavretej s Prevádzkovateľom, v ktorej sa zaviazali, že prijali primerané technické a bezpečnostné opatrenia za účelom bezpečného spracúvania Vašich osobných údajov. K sprostredkovateľom Prevádzkovateľa patria:

  • spoločnosť poskytujúca hostingové služby (vrátane mailhostingových služieb) webovej stránky,
  • spoločnosť poskytujúca služby vedenia účtovníctva a
  • obchodný partner – spoločnosť EuroCoffee s.r.o., poskytujúca služby v oblasti spracovania účtovných dokladov a
  • spoločnosti poskytujúce služby v oblasti správy webovej stránky, profilov na sociálnych sieťach a SEO optimalizácií (príslušné marketingové agentúry).

K príjemcom Vašich osobných údajov patrí aj prevádzkovateľ sociálnych sietí Facebook a INSTAGRAM a prevádzkovateľ služby YOUTUBE v prípade, ak kontaktujete Prevádzkovateľa prostredníctvom správy na sociálnych sieťach Prevádzkovateľa, zdieľate webovú stránku alebo jej obsah na sociálnych sieťach alebo ak udelíte Prevádzkovateľovi súhlas so zverejnením Vaše fotografie na sociálnej sieti pri jeho prezentačnej činnosti.

V prípade, ak sa zapojíte do súťaže pre verejnosť organizovanej Prevádzkovateľom v spolupráci s jeho obchodnými partnermi – EuroCoffee s.r.o. a MEDZINÁRODNÝ KÁVOVÝ INŠTITÚT, občianske združenie, môžu byť na základe Vášho súhlasu Vaše fotografie a videozáznamy s Vašou podobizňou zverejnené aj komunikačných kanáloch týchto obchodných partnerov.

Medzi príjemcov Vašich osobných údajov patria aj spoločnosti (najmä Google, LLC a  Facebook, Inc.,), ktoré poskytujú analytické a marketingové služby prostredníctvom súborov cookies, ktoré do Vášho zariadenia ukladá webová stránka v prípade, ak udelíte Prevádzkovateľovi s ukladaním týchto súborov súhlas. Viac informácií o používaní súborov cookies na webovej stránke nájdete v sekcií „Cookies“.

5. PRENOS do tretích krajín a medzinárodných organizácií

V prípade, ak kontaktujete Prevádzkovateľa prostredníctvom správy na sociálnych sieťach Prevádzkovateľa alebo ak udelíte Prevádzkovateľovi súhlas so zverejnením Vašej fotografie alebo videozáznamu na sociálnych sieťach alebo platforme Youtube , môže prichádzať k prenosu Vašich osobných údajov do USA, spoločnosti Facebook, Inc. a Google, LLC. Prenos Vašich osobných údajov je zabezpečený pomocou primeraných prostriedkov zabezpečenia prenosu osobných údajov do tretích krajín v súlade s Predpismi o ochrane osobných údajov, najmä prostredníctvom používania štandardných zmluvných doložiek, ktoré sú súčasťou podmienok používania vyššie uvedenej služby.

6. Využíva Prevádzkovateľ profilovanie a automatizované rozhodovanie?

V prípade, ak kontaktujete Prevádzkovateľa prostredníctvom správy na sociálnych sieťach Prevádzkovateľa alebo ak udelíte Prevádzkovateľovi súhlas so zverejnením Vašej fotografie alebo videozáznamu na sociálnych sieťach alebo platforme Youtube , môže prichádzať k prenosu Vašich osobných údajov do USA, spoločnosti Facebook, Inc. a Google, LLC. Prenos Vašich osobných údajov je zabezpečený pomocou primeraných prostriedkov zabezpečenia prenosu osobných údajov do tretích krajín v súlade s Predpismi o ochrane osobných údajov, najmä prostredníctvom používania štandardných zmluvných doložiek, ktoré sú súčasťou podmienok používania vyššie uvedenej služby.

7. Aké sú Vaše práva v súvislosti so spracúvaním osobných údajov?

V súvislosti so spracúvaním Vašich osobných údajov máte ako dotknutá osoba nasledujúce práva:

Vaše práva
Právo na prístup - Ako dotknutá osoba máte právo získať od Prevádzkovateľa potvrdenie o tom, či spracúva Vaše osobné údaje a ak áno, máte právo získať prístup k týmto osobným údajom a informácie podľa článku 15 Nariadenia. Prevádzkovateľ Vám poskytne kópiu osobných údajov, ktoré sa spracúvajú. Ak podáte žiadosť elektronickými prostriedkami, informácie Vám Prevádzkovateľ poskytne v bežne používanej elektronickej podobe, pokiaľ nepožiadate o iný spôsob. Právo na obmedzenie spracúvania - Taktiež máte právo na to, aby Prevádzkovateľ obmedzil spracúvanie Vašich osobných údajov. Bude tomu tak napríklad v prípade, ak napadnete správnosť osobných údajov alebo ak je spracúvanie protizákonné a žiadate o obmedzenie spracúvania, prípadne ak Prevádzkovateľ už nepotrebuje Vaše osobné údaje na účely spracúvania, ale potrebujete ich Vy na preukázanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov. Prevádzkovateľ obmedzí spracúvanie Vašich osobných údajov, ak o to požiadate.
Právo na opravu - Na zabezpečenie presnosti, úplnosti a aktuálnosti Vašich osobných údajov prijal Prevádzkovateľ primerané opatrenia. Ako dotknutá osoba máte právo na to, aby Prevádzkovateľ bez zbytočného odkladu opravil Vaše nesprávne osobné údaje alebo doplnil Vaše neúplné osobné údaje. Právo na prenosnosť údajov - Za určitých okolností máte právo na prenos osobných údajov inému prevádzkovateľovi, ktorého určíte. Právo na prenosnosť sa však týka len osobných údajov, ktoré Prevádzkovateľ spracúva na základe súhlasu, ktorý ste Prevádzkovateľovi udelili, na základe zmluvy, ktorej ste jednou zo zmluvných strán alebo v prípade, ak Prevádzkovateľ spracúva osobné údaje automatizovanými prostriedkami.
Právo na vymazanie (právo „na zabudnutie“) - Taktiež máte právo dosiahnuť u Prevádzkovateľa bez zbytočného odkladu vymazanie Vašich osobných údajov, ak sú splnené určité podmienky, napríklad v prípade, ak osobné údaje už nie sú potrebné na účely, na ktoré ich Prevádzkovateľ získal alebo spracúval. Toto Vaše právo je však potrebné posudzovať individuálne, keďže môže nastať situácia, kedy Prevádzkovateľovi vo výmaze osobných údajov bránia iné okolnosti (napríklad zákonná povinnosť Prevádzkovateľa). To znamená, že v takom prípade nebude môcť Prevádzkovateľ vyhovieť Vašej žiadosti o vymazanie osobných údajov. PRÁVO ODVOLAŤ SÚHLAS - Ak Prevádzkovateľ spracúva Vaše osobné údaje na základe Vášho súhlasu, máte právo udelený súhlas kedykoľvek odvolať rovnakou formou, ako ste ho udelili. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania vykonaného pred odvolaním súhlasu.
PRÁVO NAMIETAŤ - Máte právo namietať voči spracúvaniu osobných údajov, napríklad v prípade, ak Prevádzkovateľ spracúva Vaše osobné údaje na základe oprávneného záujmu alebo pri spracúvaní, v rámci ktorého dochádza k profilovaniu. Ak podáte námietku voči takémuto spracúvaniu osobných údajov, Prevádzkovateľ nebude Vaše osobné údaje ďalej spracúvať, ak nepreukáže nevyhnutné oprávnené dôvody na ďalšie spracúvanie Vašich osobných údajov. Právo podať sťažnosť alebo podnet - V prípade, ak máte pocit, že sú Vaše osobné údaje spracúvané v rozpore s platnými právnymi predpismi, môžete sa so sťažnosťou obrátiť na dozorný orgán, ktorým je Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, so sídlom Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27; webové sídlo: dataprotection.gov.sk, tel. číslo: 02 3231 3214; e-mail: statny.dozor@pdp.gov.sk.

Vaše práva špecifikované v tabuľke vyššie si môžete uplatniť na kontaktných adresách Prevádzkovateľa uvedených v úvode tohto dokumentu.

Odpoveď na uplatnenie Vašich práv Vám poskytne Prevádzkovateľ bezplatne. V prípade opakovanej, nedôvodnej alebo neprimeranej žiadosti o uplatnenie Vašich práv je Prevádzkovateľ oprávnený  účtovať za poskytnutie informácií primeraný poplatok. Odpoveď Vám Prevádzkovateľ poskytne do 1 mesiaca odo dňa, kedy ste si uplatnili Vaše práva. V určitých prípadoch je Prevádzkovateľ oprávnený túto lehotu predĺžiť, a to v prípade vysokého počtu a komplexnosti žiadostí dotknutých osôb, najviac však o 2 mesiace. O predĺžení lehoty Vás bude Prevádzkovateľ vždy informovať.

8. SOciálne média a odkazy na iné internetové stránky

V rámci podpory marketingu a reklamy nájdete na webovej stránke Prevádzkovateľa odkazy na rôzne sociálne siete, ako je napr. Facebook. Prevádzkovateľ si Vás týmto dovoľuje upozorniť, že po kliknutí na doplnok na internetovej stránke a prechode na sociálnu sieť začnú platiť pravidlá ochrany osobných údajov prevádzkovateľa sociálnej siete, okrem prípadov, kedy kontaktujete Prevádzkovateľa prostredníctvom správy na sociálnej sieti alebo mu udelíte súhlas na zverejnenie Vašej fotografie na sociálnej sieti (v takom prípade sa spracúvanie Vašich osobných údajov riadi aj týmito Zásadami a Vaše osobné údaje spracúvané Prevádzkovateľom v súlade s informáciami uvedenými vyššie).

Bližšie informácie o spracúvaní Vašich osobných údajov prevádzkovateľmi sociálnych sietí nájdete na nasledujúcich odkazoch: (i) Facebook: https://sk-sk.facebook.com/policy.php, (ii) Instagram: https://sk-sk.facebook.com/help/instagram/155833707900388/ a (iii) Youtube: https://policies.google.com/technologies/product-privacy?hl=sk.

9. Platnosť

Tieto Zásady sú platné a účinné od 1.11.2021. Vzhľadom na to, že sa môže v budúcnosti vyžadovať aktualizácia informácií o spracúvaní osobných údajov obsiahnutých v týchto Zásadách, Prevádzkovateľ je oprávnený tieto Zásady kedykoľvek aktualizovať. V takom prípade Vás však o tom Prevádzkovateľ náležitým spôsobom vopred  oboznámi.

10. Tabuľka účelov – príloha č. 1

Činnosť akreditovanej vzdelávacej inštitúcie „Academy of Coffee“
Účely spracúvania Právny základ Kategórie osobných údajov Doba uchovávania Kategórie dotknutých osôb (kedy spracúvame Vaše osobné údaje za uvedeným účelom)
Plnenie povinností pri získavaní akreditácie vzdelávacích programov, oznamovaní zmien a informovaní Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR o zákonom vyžadovaných skutočnostiach (podľa § 6 ods. 2 Zákon č. 568/2009 Z.z. o celoživotnom vzdelávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov) Článok 6 ods. 1. písm. c) Nariadenia - spracúvanie osobných údajov je vykonávané pri plnení zákonných povinností (Zákon č. 568/2009 Z. z. o celoživotnom vzdelávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, Vyhláška MŠ SR č. 97/2010 Z. z. ktorou sa ustanovujú podrobnosti o dokumentácií akreditovaného vzdelávacieho programu ďalšieho vzdelávania v platnom znení (ďalej ako "Vyhláška č. 97/2010 Z. z.“) Meno, priezvisko, údaje o profesijnej a odbornej kvalifikácií, dosiahnutom vzdelaní a iné osobné údaje uvedené v príslušných dokladoch o dosiahnutom vzdelaní Počas platnosti akreditácie vzdelávacej inštitúcie a po jej zániku do uplynutia príslušných premlčacích lehôt a lehôt na uskutočnenie kontroly v zmysle príslušných právnych predpisov Fyzické osoby - odborní garanti a lektori odborného vzdelávania, fyzické osoby - štatutárne orgány prevádzkovateľa
Vedenie dokumentácie o uskutočňovaní akreditovaného vzdelávacieho programu, ktorej súčasťou je aj:
- katalógový list účastníkov akreditovaného vzdelávacieho programu,
- protokol o záverečnej skúške
- hodnotenie kvality uskutočneného akreditovaného vzdelávacieho programu účastníkmi ďalšieho
Článok 6 ods. 1. písm. c) Nariadenia - spracúvanie osobných údajov je vykonávané pri plnení zákonných povinností (Zákon č. 568/2009 Z. z. o celoživotnom vzdelávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, Vyhláška MŠ SR č. 97/2010 Z. z. Účastnici akreditovaného vzdelávacieho programu (v zmysle Vyhlášky 97/2010 Z. z.):
- Katalógový list: a) názov akreditovaného vzdelávacieho programu, b) dátum uskutočnenia akreditovaného vzdelávacieho programu,c) deň, mesiac, rok a miesto narodenia účastníka vzdelávania, d) meno, priezvisko a podpis účastníka vzdelávania, e) počet vymeškaných hodín z celkového počtu hodín akreditovaného vzdelávacieho programu.
- Protokol o záverečnej skúške každého účastníka akreditovaného vzdelávacieho programu: a) názov vzdelávacej inštitúcie, b) číslo protokolu, c) meno a priezvisko účastníka akreditovaného vzdelávacieho programu, d)deň, mesiac, rok a miesto narodenia účastníka vzdelávania, e) názov a rozsah akreditovaného vzdelávacieho programu, f) obsah a formu skúšky, g) výsledok skúšky, h) dátum vykonania skúšky.
Lektori a odborní garanti:
Protokol o záverečnej skúške: meno, priezvisko a podpis skúšajúceho.podpis
Výkaz o uskutočňovaní akredtiovaného vzdelávacieho programu: meno, priezvisko, počet odprednášaných hodín
Projekt akreditovaného vzdelávania: profesijný profil akreditovaného vzdelávania
Počas platnosti akreditácie vzdelávacej inštitúcie a po jej zániku do uplynutia príslušných premlčacích lehôt a lehôt na uskutočnenie kontroly v zmysle príslušných právnych predpisov Fyzické osoby - účastníci akreditovaného vzdelávacieho programu, fyzické osoby - odborní garanti programov, fyzické osoby - lektori programov
Vedenie registra účastníkov ďalšieho vzdelávania (akreditovaných vzdeavacích programov) a oznamovanie tam uvedených skutočností Ministerstvu školstva, vedy, výskumu a športu SR 1x štvrťročne Článok 6 ods. 1. písm. c) Nariadenia - spracúvanie osobných údajov je vykonávané pri plnení zákonných povinností (Zákon č. 568/2009 Z. z. o celoživotnom vzdelávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, Vyhláška MŠ SR č. 97/2010 Z. z. Evidenčné číslo osvedčenia a dátum vydania osvedčenia o akreditovanom vzdelávaní, meno a priezvisko držiteľa osvedčenia, dátum a miesto narodenia držiteľa osvedčenia, názov a číslo akreditovaného vzdelávacieho programu, ktorého sa účastník ďalšieho vzdelávania zúčastnil,
obdobie, v ktorom sa zúčastnil akreditovaného vzdelávacieho programu,
dátum vykonania záverečnej skúšky,
dátum vykonania skúšky,
evidenčné číslo osvedčenia o čiastočnej kvalifikácii alebo osvedčenia o úplnej kvalifikácii a dátum vydania osvedčenia o čiastočnej kvalifikácii alebo osvedčenia o úplnej kvalifikácii. Počas platnosti akreditácie vzdelávacej inštitúcie a po jej zániku do uplynutia príslušných premlčacích lehôt a lehôt na uskutočnenie kontroly v zmysle príslušných právnych predpisov Fyzické osoby - účastníci akreditovaného vzdelávacieho programu
Vydávanie osvedčení o absolvovaní akreditovaného vzdelávacieho programu Článok 6 ods. 1. písm. c) Nariadenia - spracúvanie osobných údajov je vykonávané pri plnení zákonných povinností (Zákon č. 568/2009 Z. z. o celoživotnom vzdelávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, Vyhláška MŠ SR č. 97/2010 Z. z. Evidenčné číslo osvedčenia, názov a sídlo vzdelávacej inštitúcie, číslo potvrdenia o akreditácii akreditovaného vzdelávacieho programu, názov osvedčenia, meno a priezvisko absolventa akreditovaného vzdelávacieho programu, deň, mesiac, rok a miesto narodenia absolventa akreditovaného vzdelávacieho programu, názov absolvovaného akreditovaného vzdelávacieho programu, deň začatia a deň ukončenia akreditovaného vzdelávacieho programu, celkový počet hodín absolvovaného vzdelávania, názvy odborných tém učebného plánu a ich rozsah, miesto a dátum vydania osvedčenia, odtlačok pečiatky vzdelávacej inštitúcie s priemerom 35 mm obsahujúci názov a sídlo vzdelávacej inštitúcie a identifikačné číslo pridelené vzdelávacej inštitúcii pri prvej akreditácii, meno, priezvisko a podpis odborného garanta, meno, priezvisko a podpis štatutárneho orgánu vzdelávacej inštitúcie Počas platnosti akreditácie vzdelávacej inštitúcie a po jej zániku do uplynutia príslušných premlčacích lehôt a lehôt na uskutočnenie kontroly v zmysle príslušných právnych predpisov Fyzické osoby - účastníci akreditovaného vzdelávacieho programu, fyzické osoby - odborní garanti, fyzické osoby - štatutárne orgány prevádzkovateľa
Plnenie ostatných povinností akreditovanej vzdelávacej inštitúcie (najmä prijímanie žiadostí o vykonanie skúšky a žiadostí o opravnú skúšku, poskytovanie súčinnosti dozorným a kontorlným orgánom, vybavovanie žiadostí účastníkov, vydávanie potvrdení, odpisov a výpisov z osvedčení o absolovovaní akreditovaného vzdelácieho programu) Článok 6 ods. 1. písm. c) Nariadenia - spracúvanie osobných údajov je vykonávané pri plnení zákonných povinností (Zákon č. 568/2009 Z. z. o celoživotnom vzdelávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, Vyhláška MŠ SR č. 97/2010 Z. z. Bežné osobné údaje potrebné k pleneniu zákonných povinností v zmysle príslušných ustanovení zákona č. 568/2009 Z.z. o celoživotnom vzdelávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov Počas platnosti akreditácie vzdelávacej inštitúcie a po jej zániku do uplynutia príslušných premlčacích lehôt a lehôt na uskutočnenie kontroly v zmysle príslušných právnych predpisov Fyzické osoby - účastníci akreditovaného vzdelávacieho programu, fyzické osoby - odborní garanti a lektori, fyzické osoby - štatutárne orgány prevádzkovateľa

Poskytovanie služieb a bežná činnosť Prevádzkovateľa
Účely spracúvania Právny základ Kategórie osobných údajov Doba uchovávania Kategórie dotknutých osôb (kedy spracúvame Vaše osobné údaje za uvedeným účelom)
Spracovanie účtovných dokladov Čl. 6 ods. 1 písm. c) Nariadenia - spracúvanie osobných údajov je vykonávané pri plnení zákoných povinností Bežné osobné údaje potrebné k plneniu zákonných povinností (meno, priezvisko, adresa bydliska / miesta podnikania, adresa dodania služby, kontaktné údaje - tel.č., emailová adresa, bankové spojenie) 10 rokov nasledujúcich po roku, ktorého sa týkajú Fyzické osoby - dodávatelia tovarov a služieb a ich zástupcovia, fyzické osoby - zamestnanci a zástupcovia dodávateľov tovarov a služieb, fyzické osoby – zákazníci a ich zástupcovia
Plnenie zmluvných povinností prevádzkovateľa (na základe uzatvorených zmlúv s dodávateľmi tovarov a služieb, inými obchodnými partnermi a zákazníkmi - fyzickými osobami) a realizácia predzmluvných vzťahov (evidencia objendávok) Čl. 6 ods. 1 písm. b) Nariadenia - spracúvanie osobných údajov je vykonávané pri plnení zmluvy Bežné osobné údaje (meno, priezvisko, adresa bydliska / miesta podnikania (fakturačná adresa, ak je iná ako dodacia), kontaktné údaje - tel. č., emailová adresa, bankové spojenie) Počas trvania zmluvného vzťahu a po skončení zmluvného vzťahu do úplného vyporiadania nárokov vyplývajúcich zo zmluvného vzťahu Fyzické osoby - dodávatelia tovarov a služieb a ich zástupcovia, fyzické osoby – zákazníci a ich zástupcovia
Vedenie evidencie dodávateľov, iných obchodných partnerov a kontaktných osôb dodávateľov a obchdoných partnerov (v prípade obchodných partnerov - právnických osôb), uzatvorených zmlúv a vedenie primeranej komunikácie Čl. 6 ods. 1 písm. f) Nariadenia - spracúvanie osobných údajov je vykonávané na základe oprávneného záujmu prevádzkovateľa, ktorý spočíva v nevyhnutnosti evidencie obchdoných partnerov a kontaktných osôb právnických osôb na účely internej kontroly, vedenia účtovníctva a vymáhania právnych a iných nárokov vyplývajúcich z uzatvorených zmlúv Bežné osobné údaje (meno, priezvisko, adresa bydliska / miesta podnikania, kontaktné údaje - tel. č., emailová adresa, bankové spojenie, príslušnosť k organizácií) Počas trvania zmluvného vzťahu a po jeho skončení do uplynutia príslušných premlčacích dôb (pre účely vymáhanie právnych naŕokov vyplývajúcich z uzatvorených zmlúv) Fyzické osoby - dodávatelia tovarov a obchodní partneri, fyzické osoby - kontaktné osoby dodávateľov a obchdoných partnerov - právnických osôb
Vybavovanie reklamáćií a vedenie evidencie podaných reklamácií Čl. 6 ods. 1 písm. c) Nariadenia - spracúvanie osobných údajov je vykonávané pri plnení zákonných povinností Bežné osobné údaje (najmä meno, priezvisko, adresa bydliska / miesta podnikania, tel. č., e-mail) 3 roky odo dňa uplatnenia reklamácie v prípade, ak si reklamáciu uplatňuje fyzická osoba a 4 roky odo dňa vybavenie reklamácie, ak si reklamáciu uplatní právnická osoba Fyzické osoby uplatňujúce reklamáciu (zákazníci, ich zamestnanci a zástupcovia)
Vybavovanie uplatnených práv dotknutých osôb Čl. 6 ods. 1 písm. c) Nariadenia - spracúvanie osobných údajov je vykonávané pri plnení zákonných povinností Bežné osobné údaje, ktoré sú súčasťou žiadosti Do vybavenia uplatnených práv Fyzické osoby, ktoré podali žiadosť alebo si uplatnili práva dotknutých osôb u prevádzkovateľa
Evidencia uplatnených práv dotknutých osôb Čl. 6 ods. 1 písm. f) Nariadenia - spracúvanie osobných údajov je vykonávané na základe oprávneného záujmu Prevádzkovateľa, ktorým je evidovanie uplatnených práv dotknutých osôb z dôvodu preukázania plnenia povinností vyplývajúcich z právnych predpisov Bežné osobné údaje, ktoré sú súčasťou žiadosti 5 rokov odo dňa uplatnenia práv Fyzické osoby, ktoré podali žiadosť alebo si uplatnili práva dotknutých osôb u prevdázkovateľa

Prezentácia
Účely spracúvania Právny základ Kategórie osobných údajov Doba uchovávania Kategórie dotknutých osôb (kedy spracúvame Vaše osobné údaje za uvedeným účelom)
Odpovedanie na správy a vybavovanie dotazov / žiadostí zo správ doručených prevádkovateľovi prostredníctvom správ na sociálnych sieťach, e-mailovej komunikácie alebo telefonicky (vrátane odpovedania na a zverejňovania komentárov na webovej stránke v sekcií „Blog“) Čl. 6 ods. 1 písm. f) Nariadenia - spracúvanie osobných údajov je vykonávané na základe oprávneného záujmu Prevádzkovateľa, ktorým je odpovedanie na prijaté správy a dopyty pre riadne vedenie obchodnej komunikácie a poskytovanie informácií o činnosti Prevádzkovateľa Meno, priezvisko, e-mail, tel. č., iné údaje uvedené v správe 60 dní odo dňa doručenia žiadosti alebo do vybavenia žiadosti (splnenia účelu), podľa toho, aká skutočnosť nastane skôr Fyzické osoby zasielajúce správu/dotaz
Vyhotovovanie fotografií dotknutých osôb a ich zverejňovanie (pri spolupracujúcich osobách aj zverejňovanie mena, priezviska, titulu, funckie a kontaktných údajov) na prezentačných materiáloch (pri výkone prezentačnej činnosti - brožúry, letáky a podobne) Článok 6 ods. 1. Písm. a) Nariadenia - pracúvanie osobných údajov je vykonávané na základe súhlasu dotknutej osoby Fotografia (meno, priezvisko, kontaktné údaje a funckia pri spolupracujúcich osobách) 5 rokov odo dňa udelenia súhlasu alebo do jeho odvolania, podľa toho. Ktorá skutočnosť nastane skôr Fyzické osoby - zákazníci a iné fyzické osoby, ktoré udelili súhlas
Vyhotovovanie fotografií a videozáznamov dotknutých osôb a ich zverejňovanie pri spolupracujúcich osobách aj zverejňovanie mena, priezviska, titulu, funckie a kontaktných údajov) na webovej stránke prevádzkovateľa a na profiloch na sociálnych sieťach Článok 6 ods. 1. Písm. a) Nariadenia - pracúvanie osobných údajov je vykonávané na základe súhlasu dotknutej osoby Fotografia, videozáznam (meno, priezvisko, kontaktné údaje a funckia pri spolupracujúcich osobách) 5 rokov odo dňa udelenia súhlasu alebo do jeho odvolania, podľa toho. Ktorá skutočnosť nastane skôr Fyzické osoby - zamestnanci, zákazníci a iné doktnuté osoby, ktoré udelili súhlas
Organizovanie súťaží pre verejnosť (samostatne alebo v spolupráci s obchodnými partnermi EuroCoffee s.r.o. a Medzinárodný kávový inštitút, občianske združenie) a zverejňovanie výhercov na rôznych komunikačných kanáloch Článok 6 ods. 1. Písm. a) Nariadenia - pracúvanie osobných údajov je vykonávané na základe súhlasu dotknutej osoby Meno, priezvisko, kontaktné údaje a poštová adresa (za účelom oznámenia výhry a jej doručenia), údaje o škole, ktorú účastník navštevuje, iné osobné údaje v zmysle štatútu súťaže Počas trvania súťaže a 5 rokov odo dňa jej skončenia alebo do odvolania súhlasu, podľa toho, ktorá skutočnosť nastane skôr Fyzické osoby, ktoré sa zapojili do súťaže
Posielanie informácií o činnosti prevádzkovateľa a jeho aktuálnej ponuke (newsletter) Článok 6 ods. 1. písm. a) Nariadenia - pracúvanie osobných údajov je vykonávané na základe súhlasu dotknutej osoby E-mailová adresa, meno, priezvisko 3 roky odo dňa udelenia súhlasu alebo do jeho odvolania, podľa toho, ktorá skutočnosť nastane skôr Fyzické osoby, ktoré sa zapojili do odberu newslettru a udelili súhlas
Posielanie informácií o činnosti prevádzkovateľa a jeho vlastných službách (priamy marketing voči existujúcim a bývalým klientom) Článok 6 ods. 1. písm. f) Nariadenia spracúvanie je vykonávané na základe oprávneného záujmu prevádzkovateľa, ktorým je záujem na udržaní existujúcej klientely a jej informovanie a aktuálnych službách prevádzkovateľa Meno, priezvisko, funkcia v spoločnosti klienta, doručovacia poštová adresa 3 roky odo dňa poskytnutia služieb alebo do odhlásenia sa z odberu, podľa toho, ktorá skutočnosť nastane skôr Fyzické osoby – zákazníci a ich zástupcovia a zástupcovia subjektov, ktorým prevádzkovateľ v minulosti poskytoval služby
Spracúvanie osobných údajov za účelom merania návštevnosti webových stránok a cielenie reklamy prevádzkovateľa Článok 6 ods. 1. písm. a) Nariadenia - pracúvanie osobných údajov je vykonávané na základe súhlasu dotknutej osoby IP adresa a iné údaje o aktivite na webovej stránke prevádzkovateľa Najdlhšie 2 roky odo dňa udelenia súhlasu alebo do jeho odvolania, podľa toho, ktorá skutočnost nastane skôr Fyzické osoby, ktoré navštívili webovú stránku a udelili súhlas

Objednávateľ

Objednávateľ

Objednávateľ

Objednávateľ

Objednávateľ