Akreditované školiace stredisko pre baristov | Kávová kultúra | Vzdelávanie

Prečo sa stať baristom? 2. časť

Kvalitne pripravená káva už na prvý pohľad vyzerá „zdravo“. Lieskovo oriešková kréma espressa bez čiernych okrajov, či lesklé mlieko bez bubliniek, je čiastočným znakom správnej prípravy. Vždy nakoniec rozhoduje výsledná chuť. Pokiaľ je zákazník s chuťou kávy spokojný, bude sa pravidelne vracať. Ak však pije kávu v danom podniku len kvôli dávke kofeínu a chuť ho nijako neoslovila, je len otázka času kedy si nájde iné miesto.

Keď sa povie slovo barista, ľudia si hneď predstavia človeka, ktorý vám nakreslí do cappuccina labuť, či váš portrét. Avšak barista je v prvom rade človek, vďaka ktorému máte vo vašej šálke príjemnú chuť, ktorá vám spraví deň krajším.  Každá káva dokáže chutiť zle aj dobre, všetko záleží na zručnostiach človeka za kávovarom. Baristom sa môže stať každý. Stačí len chcieť.  Aj vďaka správnemu výberu školy sa váš sen môže stať skutočnosťou.

Neustále získavanie skúseností v tomto obore vleje do mladého človeka zdravé sebavedomie i pokoru. Baristické umenie sa  stáva ešte zaujímavejším a z obyčajného človeka za kávovarom sa stáva barista plný poznatkov, ktoré je pripravený odovzdať ďalej. A prečo dnes patrí pozícia barista  medzi tie najvyhľadávanejšie? Veď predsa každý chce  zamestnať pokorného človeka s množstvom vedomostí a zručnosti, ktorý dokáže pritiahnuť zákazníkov aj vďaka svojej osobnosti.

Vyjadrenia učiteľov a riaditeľov škôl:

Mgr. Ľubomír Petrovič, zástupca riaditeľa pre praktické vyučovanie Súkromnej spojenej školy EDUCO v Námestove

„Súčasná úroveň prijímaných žiakov na SOŠ a HA je rôzna, žiaci nemajú dostatočnú predstavu o zameraniach odborných škôl gastronomického zamerania ako aj o možnostiach ich uplatnenia sa po skončení štúdia na týchto školách. Len málo žiakov nastupuje na tieto školy s jasnou predstavou svojho ďalšieho odborného rastu a uplatnenia sa v službách poskytujúcich hotelové a gastronomické služby. Pritom táto oblasť neustále poskytuje  a bude poskytovať široké možnosti ich uplatnenia sa. Pri výbere budúceho povolania sú ovplyvňovaní hlavne negatívne okolím ( rodina, kamaráti, spolužiaci…),   prípadne nie sú im poskytnuté objektívne informácie o možnostiach a predovšetkým uplatnení sa po skončení školy (výchovný poradca, učitelia ZŠ…). 

Možno by bolo dobré do budúcna uvažovať o zavedení či už formou samostatného štúdia, prípadne formou nadstavbového štúdia o špecializácií barista, barman, somelier čo si myslím by prispelo k zvýšeniu záujmu o štúdium na školách s gastronomickým zameraním. Štúdium na SOŠ s gastronomickým zameraním v porovnaní so štúdiom na HA má svoje špecifiká. Tieto sú spôsobené jednak tým, že na SOŠ žiak študuje v jednom učebnom, prípadne študijnom odbore ako čašník, kuchár odhliadnuc od učebných odborov hostinský, prípadne kedysi kuchár čašník so zameraním na pohostinstvo, a zameriava sa hlavne na tie základy jednotlivých odborov, pritom sa často stáva , že jeho profilácia a vytvorenie si pozitívneho vzťahu k odboru ako takému nastáva až v neskoršom období.  Pri štúdiu na HA má výhodu v tom , že postupom času sa u neho vytvorí pozitívny vzťah aspoň k niektorej špecializácii či to už inklinuje k technike prípravy jedál prípadne k obsluhe respektíve k jéj ďalším  špecializáciám a to barmanstvu, baristike či somelierstvu. A to zohráva podstatnú úlohu pri samotnej motivácii jednotlivých žiakov.

Záleží tak na školách ako dokážu podchytiť záujem žiaka o prejavený odbor  a jeho profiláciu a vytvorenie optimálnych podmienok pre jeho ďalší odborný rast. Tým sa dá predísť jeho demotivácii ako takej.  Slabý záujem o štúdium gastronomických odborov má v súčasnom období niekoľko príčin. Jednak je to spôsobené celkovou situáciou na trhu práce, naše odbory sa dostali do určitého útlmu, sú spoločnosťou zaznávané, prispel k tomu aj počiatočný boom – čašníka môže robiť každý…??? A myslím si, že tu svoj podiel majú aj samotní podnikatelia v gastronómii. A v nemalej miere tou hlavnou príčinou je nezáujem detí o učenie sa ako také, nemajú osvojené základné pracovné návyky nielen zo školy ale aj z domu, nie sú vedení k manuálnym zručnostiam. 

Baristika a káva samotná hlavne v poslednom období sa stáva nevyhnutnou súčasťou gastronómie ako takej, bolo to tak aj v minulosti len sa jej nevenovala patričná pozornosť.  Preniká do jéj všetkých oblastí, už to nie je len nápoj podávaný na koniec menu, nápoj ktorý človeka osvieži dodá mu energiu, ale nápoj , ktorý má svoje fluidum, svoje čaro. A nachádza čoraz väčšie uplatnenie aj v ďalších oblastiach gastronómie. Káva samotná, pripravená rôznymi spôsobmi, skombinovaná s rôznymi ingredienciami , aj tými nezvyčajnými prináša hosťovi nové nezabudnuteľné chute a vône a tým aj nové dimenzie do jeho života. A o to predovšetkým ide. No pripraviť kvalitnú kávu, ktorá sa stane základom týchto nových nápojov, prípadne pokrmov je  možné až po absolvovaní kvalitných baristických kurzov a preto aj naša škola sa snaží vytvárať optimálne podmienky pre rast budúcich mladých baristov, ktorí si tieto základy osvoja a ďalej ich budú zúročovať vo svojej profesionálnej sfére.

Každý človek, aj ten s ešte nevyjasnenými predstavami o svojom ďalšom smerovaní postupom času príde na to, že musí niečo robiť, prípadne urobiť ak chce existovať v určitom spoločenstve. A zvyčajne sa tento moment stáva určitým motorom jeho ďalšieho osobnostného  rastu. Pritom zvyčajne pozoruje aj svoje okolie, skúma čo robia iní  a tak dochádza k určitému porovnávaniu sa navzájom.  A to je jeden z dôležitých momentov, ktorí po správnom vyhodnotení ho môže posunúť o level vyššie. Tak je to aj so súťažami a účasťami na nich, zúčastňujeme sa na nich predovšetkým pre to aby sme sa navzájom porovnávali, čo ako robíme my a ako to robia iní a ako by sa to dalo ešte lepšie urobiť. Zároveň máme možnosť zistiť aké sú trendy v odbore v ktorom súťažíme. V nemalej miere súťaže pre baristov  prispievajú aj k zvyšovaniu  profesionálneho , odborného a osobnostného rastu našich žiakov. A o to by nám v prvom rade malo ísť.V novom školskom roku 2019/2020 začíname štúdium v duálnom systéme pre odbory obchodný pracovník a mäsiar. V ponuke sme mali ešte odbor pekár, no o tento neprejavili záujem ani zamestnávatelia, takže sa neotvára.“

Mgr. Július Bruncko

Riaditeľ Spojenej školy v Ružomberku

„Ohľadom štúdia na odborných školách je všeobecne nízka informovanosť a do značnej miery aj skreslená.  Záujem narastá v spojitosti so zahraničnou praxou, prípadne praxou vo vybraných kvalitných hoteloch a reštauračných zariadeniach.

Demotivujúce pre študentov je najmä ich finančné ohodnotenie za produktívnu a náročnú prácu. Podporujeme zapájanie sa žiakov do jednotlivých aktivít pre získanie baristických, barmanských či somelierských skúseností na škole a v konkrétnych kurzoch.  Jednoznačne kurzy, vďaka ktorým žiak získava vyššiu odbornosť, sú pridanou hodnotou každého jednotlivca na trhu práce. Naša škola sa pravidelne zúčastňuje súťaží, čo prináša nielen škole ale najmä našim študentom nové skúseností v danej oblasti, ale i zdravé sebavedomie a následne lepšiu prácu so zákazníkom. Účasť v súťažiach znamená pre študentov aj spoznanie svojich možností a schopností. Duálny systém je oblasť, ktorá tu už bola. Opätovne získavanie budúcich odborníkov pre jednotlivé zariadenia a stabilizovanie si budúcich pracovníkov. V oblasti gastronómie je tento systém náročný v tom, že mnohé organizácie vidia v žiakoch lacnú pracovnú silu, nevzniká potreba odborného rastu pre progres organizácie. Je tu len aktuálny efekt pomocnej pracovnej sily. Duálny systém je nutné vytvárať s organizáciami, ktoré sú zastabilizované, kde nie je v popredí okamžitý efekt, kde je viac prevádzok, viac hotelov, aby odborná príprava žiaka nebola jednotvárna.“

Objednávateľ

Objednávateľ

Objednávateľ

Objednávateľ

Objednávateľ